Wytyczne funkcjonowania Przychodni Komprachcice, przygotowane ze względu na stan epidemii wirusa COVID-19, zgodnie z zaleceniami NFZ oraz wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r.

1. Pacjenci kontaktują się z Rejestracją Medyczną telefonicznie.

2. Informacja o numerach telefonu znajduje się na drzwiach wejściowych do Przychodni Komprachcice, na stronie internetowej oraz na stronie NFZ Opole, są to: 77 40 10 155,
+48 690 951 826

3. Niezbędną dokumentację Pacjent może przesłać drogą elektroniczną pod adres: rejestracja@przychodniakomprachcice.pl

3. Rejestracja przeprowadza wstępną ankietę medyczną z Pacjentem, również w kierunku ewentualnego kontaktu z COVID-19.

4. Pierwszym kontaktem z Lekarzem jest teleporada, w wyłączeniem stanów nagłych, kiedy to niezbędna jest natychmiastowa pomoc. Taka pomoc jest udzielana z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, z wykorzystaniem środków ochrony osobistej.

Teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych.

5. Teleporada odbywa się w warunkach gwarantujących poufność, a osoba udzielająca teleporady zobowiązana jest dokonać wpis w dokumentacji medycznej o formie udzielanej pomocy.

6. Jeżeli niezbędna jest wizyta Pacjenta w Przychodni, wyznaczany jest konkretny termin i godzina wizyty (ustalona przez Lekarza w trakcie teleporady lub przez Rejestrację Medyczną), z wyłączeniem stanów nagłych.

7. Pacjent do Przychodni Komprachcice zobowiązany jest:
– stawić się punktualnie osobiście (bez osób towarzyszących) z wyjątkiem osób, które nie są zdolne do samodzielnego poruszania i funkcjonowania oraz dzieci, którym może towarzyszyć 1 osoba (1 rodzic lub opiekun prawny),
– do Przychodni Komprachcice wejść na zaproszenie Pracownika lub Lekarza,
– przed wejściem obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz poprawnie założyć maskę,
– poinformować Personel Przychodni Komprachcice o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie,
– oczekiwać na wezwanie do Gabinetu Lekarskiego w miejscu wskazanym przez Pracownika
– jeśli jest konieczność, dostarczyć dokumentację medyczną wcześniej.

8. Lekarz lub Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania świadczenia, jeśli Pacjent nie stosuje się do wytycznych.

9. Czas trwania wizyty lekarskiej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Wszelkie wyniki badań, konsultacje lub inną dokumentację należy dostarczyć Lekarzowi wcześniej (przed wizytą Pacjenta w Gabinecie).

10. Po wizycie Pacjenta w Gabinecie, Gabinet jest dezynfekowany i wietrzony, a także zachowywany jest odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi wizytami.

11. W tym samym czasie w Przychodni Komprachcice może przebywać trzech Pacjentów, którzy zobowiązani są zachowywać dystans min 1,5m pomiędzy sobą, z wyłączeniem dzieci i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

12. Wizyta receptowa jest zawsze realizowana jako teleporada – recepty wystawiamy do 3 dni od zgłoszenia telefonicznego. Pacjent kod do e-recepty otrzymuje telefonicznie.

13. Wystawione przez Lekarza skierowania do Poradni Specjalistycznych, na badania, do szpitala itp. – należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w przeciągu 7 dni od wystawienia.

14. Personel Przychodni Komprachcice informuje Pacjentów o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta i korzystaniu z aplikacji e-zdrowie.

15. Wizyty umawiane na termin (USG lub wizyty komercyjne) są potwierdzane telefonicznie minimum 1 dzień wcześniej.

16. Do minimum ograniczamy ilość wizyt domowych.

17. W trakcie wizyty domowej należy zadbać o minimalną obecność domowników oraz stosować środki ochrony osobistej.

18. W trakcie czynności przy Pacjencie w Gabinecie Zabiegowym (pobranie krwi, wykonanie iniekcji lub szczepienia, wykonanie badania EKG, mierzenia ciśnienia i inne), Personel zobowiązany jest do pracy w środkach ochrony osobistej.

19. Materiał do badań laboratoryjnych, pobierany jest od Pacjentów tylko w wyznaczone dni i po uprzednim umówienie się Pacjenta na konkretną godzinę.

20. Do punktu szczepień obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. O fakcie rezygnacji ze szczepienia należy bezwzględnie telefonicznie poinformować Rejestrację Medyczną.

21. Bez względu na rodzaj i formę udzielanego świadczenia, w Przychodnia Komprachcice pracuje z najwyższą starannością, przy zachowaniu wszelkich dostępnych środków ostrożności, celem ochrony zdrowia zarówno Pacjenta jak i zatrudnionego Personelu.