Prawa Pacjenta (wyciąg praw) na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r.poz 159).

Każdy kto ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, otrzymuje pomoc medyczną na takim samym poziomie.

1. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Masz prawo do natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, bez skierowania, w stanie nagłym – jeśli zagrożone jest Twoje zdrowie lub życie.

3. Masz prawo wybrać lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę oraz położną POZ. W ciągu roku kalendarzowego możesz trzykrotnie zmienić bezpłatnie swoją decyzję.

4. Masz prawo zarejestrować się do lekarza osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

5. Masz prawo bez skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych udzielanych przez: ginekologa, położnika, dentystę, wenerologa, onkologa oraz psychiatrę.

6. Masz prawo do bezpłatnego wystawiania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, jeżeli są one związane z dalszym leczeniem.

7. Masz prawo na podstawie skierowania do bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego i środków higieniczno-pielęgnacyjnych.

8. Masz prawo na podstawie skierowania do bezpłatnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

9. Masz prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania, gdy chorujesz na gruźlicę, jesteś zakażony wirusem HIV, jesteś inwalidą wojennym i wojskowym, kombatantem, osobą represjonowaną lub cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych.

10. Masz prawo do leczenia odwykowego bez skierowania, gdy jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.

11. Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.

12. Masz prawo zrezygnować z informacji o stanie swojego zdrowia lub jej części.

13. Masz prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

14. Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego.

15. Masz prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

16. Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

17. Masz prawo do poszanowania godności i intymności.

18. Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

19. Masz prawo zdecydować komu i jakie informacje o Twoim zdrowiu magą być przekazywane.

20. Masz prawo do dochodzenia swoich praw.

Kierownik Przychodni
lek. Sławomir Gajewski
e-mail: marketing@przychodniakomprachcice.pl

Opolski Oddział NFZ
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole
sekretariat@nfz-opole.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01 – 171 Warszawa
Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590